წესები და პირობები

გთხოვთ გაეცნოთ წინამდებარე წესებს და პირობებს, მონიშნოთ ფანჯარა ‘”მე ვეთანხმები პირობებს” რის შემდეგაც თქვენი რეგისტრაცია დასრულებულად ჩაითვლება.

Eleve11.ge-ზე რეგისტრაცია მიიჩნევა წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პირობაზე თქვენ მიერ გამოხატულ თანხმობად.

ტერმინთა განმარტებები:

თქვენ შემდგომში მოხსენიებული, როგორც “მყიდველი”/ “მომხმარებელი”

Eleve11.ge შემდგომში მოხსენიებული, როგორც ”ვებგვერდი”/”შუამავალი”

ხელშეკრულება წინამდებარე ხელშეკრულება.

გასაყიდი ნივთი – პროდუქცია, რომელიც განთავსებულია საიტზე რეალიზაციის მიზნით
ნივთის მიწოდების ვადები – დროის პერიოდი, რომლის დროსაც შუამავალი აწვდის მომხმარებელს შეძენილ ნივთს.

 1. Eleve11.ge ახორციელებს გასაყიდი ნივთის რეალიზაციას.
 2. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შეყვანილი ინფორმაცია არის მისი, არის ნამდვილი და სწორი და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 3. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ საიტზე შეყვანილ ინფორმაციას, პაროლს, მიღებულ რაიმე სხვა კოდს/ინფორმაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეინახავს საიდუმლოდ, დაიცავს, გაუფრთხილდება, მიიღებს ყველა შესაბამის ზომას მათი გამჟღავნებისაგან თავის დასაცავად და იგი აგებს პასუხს წინამდებარე გარანტიის მცდარობის/დარღვევის ყველა შედეგზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
 4. მყიდველი/მომხმარებელი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ პასუხს აგებს მისი რეგისტრაციით/ანგარიშით განხორციელებულ მის ყველა აქტივობაზე.
 5. მხარეები თანხმდებიან, რომ შესაძლებელია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია/ნივთი აღარ იყოს მარაგში, რის შედეგედაც გაუქმდება ტრანზაქცია, თანხა სრულად დაუბრუნდება მყიდველს.
 6. მხარეები თანხმდებიან, რომ შუამავალი უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში, რის თაობაზე შესაძლოა აცნობოს მყიდველს/მომხმარებელს ელექტრონული ფოსტის ან/და სატელეფონო ზარის მეშვეობით.
 7. შუამავალის უფლებამოსილება შემოიფარგლება Eleve11.ge -ით გამყიდველის სახელით გარიგების საგნისა და პირობების საიტზე გამოქვეყნებით, ნივთების მიწოდებით.
 8. მყიდველი/მომხმარებელი ნივთის შეძენის ღირებულების ანგარიშსწორებას ახორციელებს შუამავლის წინაშე უნაღდო ან ნაღდი ანგარიშსწორების გზით, წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.
 9. ნივთის დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია/ნივთი არ შეესაბამება ვებგვერდზე განთავსებულ ფოტოს და აღწერას.
 10. მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს, რომ მის მონაცემებს, კერძოდ სავალდებულო შესავსები ველების შევსებით, სახელს, გვარს, ელექტრონულ ფოსტას, ტელეფონის ნომერს აძლევს მისი თანხმობითა და ნებით შუამავალს – მომსახურების გაწევის მიღების მიზნით, წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, მომხმარებლის/მყიდველის განცხადების განსახილველად, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის, ხარისხის მართვისა და გაუმჯობესებისათვის, მომსახურებასთან დაკავშირებით რჩევებისა თუ რეკომენდაციების მისაღებად.
 11. მომხმარებელი/მყიდველი აცხადებს, რომ მის მონაცემებს, კერძოდ არა სავალდებულოდ შესავსები ველების მისი ინიციატივით შევსების შემთხვევაში დაბადების თარიღს აძლევს მისი თანხმობითა და ნებით შუამავალს – პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის, რათა მოხდეს დაბადების თარიღის შესაბამისად სხვადასხვა აქციების, ფასდაკლების შეთავაზება, საჩუქრის გადაცემა.
 12. მომხმარებელს/მყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს შუამავალს მის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა, ასეთი მოთხოვნა უნდა დაფიქსირდეს ელექტრონულ ფოსტაზე eleventrademark@gmail.com
 13. მომხმარებელი/მყიდველი უფლებამოსილია გააუქმოს მისი რეგისტრაცია საიტზე ღილაკზე დაჭერით, ასეთ შემთხვევაში იშლება მომხმარებელთან/მყიდველთან დაკავშირებული ყველა მონაცემი, რეგისტრაციის გაუქმების უფლება წარმოადგენს მომხმარებლის/მყიდველის უფლებას.
 14. მომხმარებლის/მყიდველის რეგისტრაცია შეიძლება გააუქმოს შუამავალმა, იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის/მყიდველი მისი რეგისტრაციით ლახავს სხვა პირთა უფლებებს და თავისუფლებებს.
 15. მომხმარებელი/მყიდველი უფლებამოსილია საიტზე რეგისტრირებული იყოს მანამ, სანამ არ გააუქმებს თავად რეგისტრაციას.
 16. Eleve11.ge აცხადებს და იძლევა გარანტიას, ნებისმიერი სავალდებულო თუ არასავალდებულო ინფორმაცია, რომელიც შეყვანილია მომხმარებლის/მყიდველის მიერ, ასევე, ნებისმიერი ინფორმაციას, ვებგვერდზე მის მიერ განხორციელებული შენაძენების შესახებ, შეინახავს საიდუმლოდ და არ გასცემს მესამე პირზე.

ადგილზე მიწოდების წესები

ნივთის მიწოდება ხორციელდება

 • თბილისში – შეძენიდან 2-4 სამუშაო დღის ინტერვალში.
 • რეგიონებში – 3-5 სამუშაო დღის ინტერვალში.
 • სავალდებულო ნივთის მიტანისთანავე შემოწმება, რათა თავიდან იქნას არიდებული შესაძლო დაზიანების გვიანი აღმოჩენის ფაქტები.
 • შეძენისას მისამართის ველში აუცილებელია ქალაქისა და მისამართის მითითება, სადაც გსურთ ნივთის მიღება
 • ნივთის დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ფოტოს და აღწერას. მიწოდების ღირებულება არ ბრუნდება.
 • ნივთის დაბრუნება/შეძენაზე უარის თქმა ხდება არაუგვიანეს ნივთის ადგილზე მიწოდებისა.
 • თბილისი5 ლარი
 • თბილისის შემოგარენი – 10 ლარი
Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.