უსაფრთხოების პოლიტიკა

ვებგვერდი eleve11.ge აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ მომხმარებლის/მყიდველის მიერ რეგისტრაციისას შეყვანილი ნებისმიერი სავალდებულო თუ არასავალდებულო ინფორმაციას, ასევე, ნებისმიერი ინფორმაციას, ვებგვერდზე მის მიერ განხორციელებული მოქმედებების (მაგ. ვებგვერდზე ვიზიტი, შენაძენები და სხვა) შესახებ, შეინახავს საიდუმლოდ და არ გასცემს მესამე პირზე.

ვებგვერდზე სტუმრობისას სერვერზე ფიქსირდება შესვლის თარიღი და მეთოდი, ინტერნეტპროტოკოლის მისამართი, რეფერალი და დათვალიერებული რესურსის მისამართი, ვებგვერდის ხარისხის და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ტექნიკური და მარკეტინგული შეფასების/ანალიზის მიზნით.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.